• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Szanowni Pa?stwo,

zgodnie z RODO- Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, ?e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
SKLEP ZDROWIE S. C. ul. 3 Maja 23A, 44-230 Czerwionka-Leszczynytel.
32 42 33 801 e-mail
zdrowie.cl@wp.pl

Dane osobowe, ktre nam Pa?stwo przekazuj?, b?dziemy przetwarza? w nast?puj?cych celach:
1.W celu niezb?dnym do wykonania umowy, ktrej jest Pan/Pani stron?, (zawarcie i wykonanie umowy lub podj?cia dzia?a? przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
2. W celu niezb?dnym do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezb?dnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celw Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpiecze?stwa, marketing oferowanych przez nas produktw b?d? us?ug, dochodzenie roszcze?).
4. Je?eli przetwarzamy dane osobowe celu przesy?ania informacji handlowych za pomoc? ?rodkw komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomoc? poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urz?dze? ko?cowych- wysy?anie wiadomo?ci SMS o tre?ci reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa si? to na podstawie odr?bnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, ktr? mo?na w ka?dym momencie wycofa?.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)
Wszystkie dane osobowe b?d? usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych b?d? po wycofaniu zgody wyra?onej przez osob?, ktrej dane dotycz?. Zgodnie z przepisami prawa, po osi?gni?ciu celu b?d? wype?nieniu obowi?zku prawnego Administratora zostan? one usuni?te.

Prawa osoby, ktrej dotycz? dane osobowe.
Informujemy i? w zwi?zku z przetwarzaniem Pa?stwa danych osobowych przys?uguj? Pani/Panu nast?puj?ce prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania (mo?liwo?? istnieje je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisw uprawniaj?cych administratora do przetwarzania tych danych).
Ponadto informujemy i? przys?uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, i? przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotycz?cych, narusza przepisy oglnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorcw danych /podmiotw przetwarzaj?cych dane osobowe
Odbiorc? Pani/Pana danych osobowych b?d? organy uprawnione na mocy przepisw prawa (w tym: S?dy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzaj?ce dane osobowe w imieniu firmySKLEP ZDROWIE S. C.
firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewo?nicy
firmy archiwizuj?ce dokumenty, ?wiadcz?ce us?ugi techniczne, informatyczne
SKLEP ZDROWIE S. C. .nie b?dzie przekazywa? Pani/Pana danych osobowych do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani, i? firmaSKLEP ZDROWIE S. C. jako administrator danych, przetwarza je w sposb naruszaj?cy przepisy oglnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowi?zuj?cych przepisw ustaw i rozporz?dze? jest obowi?zkowe, w pozosta?ym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie b?d? przetwarzane w sposb zautomatyzowany, w tym profilowaniu.