• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Podno?nik jezdny LeviCare J130

Solidny podno?nik jezdny LeviCare J130z elektrycznym systemem podnosz?cyms?u??cydo podnoszenia, transportu i przesadzania pacjentw z r?nego rodzaju schorzeniami izaburzeniami w poruszaniu si?.

Podno?nik LeviCare dzi?ki wysokiej jako?ci i doskona?ej funkcjonalno?ci stanowi nieocenion? pomoc w codziennej piel?gnacji pacjentw a solidna konstrukcja jest gwarancj? bezpiecze?stwa dla chorych jak i opiekunw.Podno?nik ten u?atwi przemieszczanie si?, zwi?kszy niezale?no?? i podniesie komfort?ycia u?ytkownika.

Podno?nik LeviCare Q140 zestaw z ram? jezdn?

Zestaw podno?nika ?ciennego LeviCare Q140 z ram? jezdn?to kompleksowy system pozwalaj?cy na sprawowanie opieki nad osob? z niepe?nosprawno?ciami w kilku pomieszczeniach. ??czy w sobie zalety podno?nika ?ciennego i podno?nika jezdnego daj?c mo?liwo?? korzystania z podno?nika ?ciennego w niewielkich pomieszczeniach, jak np. ?azienka oraz wykorzystuj?c mobilno?? cechuj?c? podno?niki jezdne.

Podno?nik ?cienny Q140

Podno?nik transportowo-k?pielowy LeviCare Q140jest doskona?ym rozwi?zaniem stosowanym w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepe?nosprawno?ciami. U?atwia i umo?liwia wiele czynno?ci np. k?piel w wannie, zmian? po?cieli lub przesadzanie z ??ka na wzek. Dzi?ki swoim niewielkim gabarytom i mo?liwo?ci regulacji d?ugo?ci ramienia, znajdzie zastosowanie zarwno w du?ych jak i w bardzo ma?ych, trudno dost?pnych pomieszczeniach, w ktrychpodno?nik jezdnynie ma mo?liwo?ci manewru. Dzi?ki prostej zasadzie dzia?ania nie anga?uje do obs?ugi wi?cej ni? jednego opiekuna, odci??aj?c go i dbaj?c o jego w?asne zdrowie.

Podno?nik sufitowy HeliQ

HeliQto sufitowy podno?nik dla niepe?nosprawnychpozwalaj?cy na transport podopiecznego po prowadnicach torowiska w obr?bie jednego pomieszczenia lub kilku je?li prowadnice s? ze sob? po??czone w sposb ci?g?y bez przerw na np.: drzwi. Osob? mo?na podnie?? z wzka inwalidzkiego, ??ka, wanny, prysznica oraz z pod?ogi. W zale?no?ci od zastosowanej kamizelki (np. z seriiLeviKam) u?ytkownika mo?na przemieszcza? w pozycji siedz?cej, stoj?cej lub le??cej.Ka?dy zestaw z podno?nikiem sufitowym zawiera kamizelk? LeviKam gratis.Dodatkowo urz?dzenie mo?e by? przydatne podczas nauki chodzenia oraz przy rehabilitacji ruchowej.

Podno?nik sufitowy Heymer Duo

LeviCare Duoto system, ktry dzi?kifunkcji „Room to Room” umo?liwia podno?nikowi transportowemu przej?cie przez nadpro?a bez konieczno?ci opuszczania osoby podnoszonej na wzek. Podno?nik sufitowy dla osb niepe?nosprawnych Heymer Duo posiada dwa niezale?ne od siebie silniki, nap?dzaj?cepaski no?ne, co eliminuje konieczno?? prze??czania sprz?g?a i czyni to urz?dzenie praktycznie bezawaryjnym. Funkcja „Room to Room” w??czana jest za pomoc? przycisku na pilocie, ktry zatrzymuje jeden z paskw i uruchamia drugi.Ka?dy zestaw z podno?nikiem sufitowym zawiera kamizelk? LeviKam gratis.