• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Materac przeciwodle?ynowy AR-920

Stosuje si? go bezpo?rednio natypowy materac znajduj?cy si? na??ku chorego, anast?pnie przykrywa prze?cierad?em. Dwie niezale?ne sekcje materaca nape?niane s? naprzemiennie przezspecjaln? pomp?. Dzi?ki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczeglne obszary cia?a pacjenta niestykaj? si? zpod?o?em wsposb ci?g?y d?u?ej ni? przezkilka minut. Ci?nienie powietrza wmateracu dostosowywane jest (zwi?kszane lub zmniejszane) wzale?no?ci odwagi pacjenta.

Materac przeciwodle?ynowy AR-950

Stosuje si? go bezpo?rednio natypowy materac znajduj?cy si? na??ku chorego, anast?pnie przykrywa prze?cierad?em. Komory (rury) materaca nape?niane s? naprzemiennie przezspecjaln? pomp?. Dzi?ki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczeglne obszary cia?a pacjenta niestykaj? si? zpod?o?em wsposb ci?g?y d?u?ej ni? przezkilka minut. Ci?nienie powietrza wmateracu dostosowywane jest (zwi?kszane lub zmniejszane) wzale?no?ci odwagi pacjenta.

Materac przeciwodle?ynowy BioGofer 1500

Samodzielny materac przeznaczony dla osb o wadze do 130 kg i ?rednim stopniu ryzyka powstania odle?yn, specjalna struktura w kszta?cie gofra doskonale poprawia cyrkulacj? powietrza i umo?liwia wsp?prac? materaca z le?ami wielosegmentowymi eliminuj?c efekt pr??enia si? materaca przy zgi?tym le?u.